torsdag, maj 20, 2010

Ett luddigt "ja"?
Vid omsorgsnämndens möte togs frågan upp om ett ja eller nej till Lov. Vi , (V), la följande förslag:

Omsorgsnämnden ska säga nej till ett införande av nuvarande förslag till Lov, lagen om valfrihetssystem. Förslaget ökar inte den verkliga valfriheten utan flyttar bara resurser från den kommunala omsorgsverksamheten till privata aktörer, oftast till ett fåtal stora vårdföretag. Marknadslösningar och konkurrens om gemensamma medel garanterar inte kvalitet och allas rätt till god service utifrån individens behov. Det ger inte heller ett effektivt och rättvist utnyttjande av resurserna. Med Lov gäller fri etableringsrätt utan begränsningar. Det finns ingen begränsning av avtalstidernas längd. Det finns inget krav på kollektivavtal, meddelarfrihet eller offentlighet. Utbudet i mer kostnadskrävande områden (exempelvis landsbygden) blir begränsat.
Förvaltningen ska få i uppdrag att ta fram förslag på hur det fortsatta arbetet med ytterligare delaktighet, inflytande och brukarmakt kan ske.

Ärendet handlar också om kommunens möjlighet att anta eller förkasta en central lagstiftning. Beslutet är ett övergripande principiellt ställningstagande och ska därför slutligt beslutas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Omsorgsnämnden avslog våra förslag och beslutade om en luddig positiv skrivning om Lov. Vi borde ha sagt nej som t ex Nybro, Emmaboda, Oskarshamn och många andra kommuner med rödgrönt styre. Det är viktigt att vi är tydliga i politiken.

Inga kommentarer: